برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

 

روزهای زوج شیفت صبح سالن اصلی  : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
7:30 – 8:30 8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 – 12:30
شنبه الهه عافیتی – پیلاتس مت زهرا فخرایی – پیلاتس مت پوپک نوری – پیلاتس مت یگانه جهانگیر – پیلاتس فانکشنال سپیده قنبری – پیلاتس تعادلی
دوشنبه الهه عافیتی – پیلاتس مت زهرا فخرایی – پیلاتس مت پوپک نوری – ایروپیلاتس یگانه جهانگیر – پیلاتس فانکشنال روژان قربان نژاد – پیلاتس تعادلی
چهارشنبه الهه عافیتی – پیلاتس مت زهرا فخرایی – پیلاتس مت پوپک نوری – پیلاتس مت یگانه جهانگیر – پیلاتس فانکشنال سپیده قنبری – پیلاتس تعادلی

 

روزهای زوج شیفت عصر سالن اصلی

یام هفته ساعت / نام مربی
15:00 – 16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00 – 20:00 20:15 – 21:15 21:15 – 22:15
شنبه سعیده بیژنی – پیلاتس مت روژان قربان نژاد – پیلاتس تعادلی ساغر دلشاد – پیلاتس تعادلی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت محمد محمدرضاپور – پیلاتس مت جواد اصغرپور – پیلاتس مت
دوشنبه روژان قربان نژاد – پیلاتس تعادلی روژان قربان نژاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس تعادلی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت محمد محمدرضاپور – پیلاتس مت جواد اصغرپور – پیلاتس مت
چهارشنبه سعیده بیژنی – پیلاتس مت روژان قربان نژاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس تعادلی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت محمد محمدرضاپور – پیلاتس مت جواد اصغرپور – پیلاتس مت

روزهای فرد شیفت صبح سالن اصلی:

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
7:30 – 8:30 8:30 – 9:30 9:30 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 13:30
یکشنبه الهه عافیتی – پیلاتس اصلاحی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت پوپک نوری – پیلاتس تعادلی روژان قربان نژاد – پیلاتس مت سمیه براتی – پیلاتس مت
سه شنبه الهه عافیتی – پیلاتس اصلاحی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت پوپک نوری – پیلاتس تعادلی روژان قربان نژاد – پیلاتس مت سمیه براتی – پیلاتس مت
پنج شنبه الهه عافیتی – پیلاتس اصلاحی ساغر دلشاد – پیلاتس مت ساغر دلشاد – پیلاتس مت پوپک نوری – ایروپیلاتس روژان قربان نژاد – پیلاتس تعادلی سمیه براتی – پیلاتس مت

روزهای فرد شیفت عصر  سالن اصلی  :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00
یکشنبه  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت
سه شنبه  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت
پنج شنبه  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت  امیر مقدم – پیلاتس مت

 

 برنامه کلاسهای سالن VIP روزهای زوج : 

هفته ساعت / نام مربی
11:30 – 12:30
شنبه صفیه قره باغی – پیلاتس مت
دوشنبه صفیه قره باغی – پیلاتس مت
چهارشنبه صفیه قره باغی – پیلاتس مت

 برنامه کلاسهای سالن VIP روزهای فرد : 

هفته ساعت / نام مربی
12:30 – 13:30
یکشنبه الهام جنیدی  – پیلاتس بارداری
سه شنبه
پنجشنبه الهام جنیدی  – پیلاتس بارداری
پیلاتس اصلاحی با برنامه ویژه و فردی :
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده جهت کارت بیمه (اجباری توسط فدراسیون)
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعت های غیر اداری و خاص
  • کلاس ها در ساعتهای خاص با تخفیف تشکیل می شود.