برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

برنامه کاری کانون پیلاتس در دو شعبه ۱ و ۲  :

روزهای زوج شیفت صبح شعبه ۱ واقع در هاشمیه   : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۷:۳۰ – ۸:۳۰  ۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ – ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰ – ۱۴:۳۰
شنبه سلیمه ابوالحسنی  زهرا فخرایی پوپک نوری  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست
دوشنبه سلیمه ابوالحسنی  زهرا فخرایی پوپک نوری  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست
چهارشنبه سلیمه ابوالحسنی  زهرا فخرایی پوپک نوری  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد آرمیتا چراغی شاهی الهام صلح دوست

 

روزهای زوج شیفت عصر شعبه ۱ واقع در هاشمیه: 

یام هفته ساعت / نام مربی
۱۴:۳۰ – ۱۵:۳۰ ۱۶ -۱۷ ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵ ۱۸:۳۰ – ۱۹:۳۰ ۱۹:۴۵- ۲۰:۴۵ ۲۱- ۲۲  ۲۲ -۲۳
شنبه روژان قربان نژاد  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم محمد محمد رضاپور  محمد محمد رضاپور
دوشنبه روژان قربان نژاد  امیرمقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم محمد محمد رضاپور  محمد محمد رضاپور
چهارشنبه روژان قربان نژاد  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  امیر مقدم  محمد محمد رضاپور  محمد محمد رضاپور

روزهای فرد شیفت صبح شعبه ۱ واقع در هاشمیه   :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۷:۳۰ – ۸:۳۰ ۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰
یکشنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر الهام صلح دوست
سه شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر الهام صلح دوست
پنج شنبه سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد یگانه جهانگیر الهام صلح دوست

روزهای فرد شیفت عصر شعبه ۱ واقع در هاشمیه   :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۱۵ – ۱۶ ۱۶ – ۱۷ ۱۷ -۱۸ ۱۸ -۱۹ ۱۹ -۲۰ ۲۰ – ۲۱  ۲۱:۱۵ – ۲۲:۱۵
یکشنبه مهری منتظری سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری  کمال منتظری
سه شنبه مهری منتظری سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد پوپک نوری  کمال منتظری
پنج شنبه مهری منتظری سحر سلطانی سلیمه ابوالحسنی ساغر دلشاد ساغر دلشاد  پوپک نوری

 

روزهای زوج شیفت صبح شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ -۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰
شنبه  اعظم حصاری  اعظم حصاری  مهری منتظری  مهری منتظری اکرم نصیری
دوشنبه  اعظم حصاری  اعظم حصاری  مهری منتظری مهری منتظری  اکرم نصیری
چهارشنبه  اعظم حصاری  اعظم حصاری  مهری منتظری مهری منتظری  اکرم نصیری

روزهای زوج شیفت عصر شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

یام هفته ساعت / نام مربی
۱۶ ۱۷ ۱۶- ۱۷ ۱۷ – ۱۸ ۱۷ – ۱۸ ۱۸ -۱۹  ۱۹ -۲۰
شنبه سودابه اصغرزاده روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد
دوشنبه سودابه اصغرزاده روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد
چهارشنبه سودابه اصغرزاده روژان قربان نژاد سلیمه ابوالحسنی الهام صلح دوست  ساغر دلشاد  ساغر دلشاد

روزهای فرد شیفت  عصر شعبه۲ واقع در جلال   : 

 

یام هفته ساعت / نام مربی
 ۱۶ – ۱۷  ۱۷:۱۵ ۱۸:۱۵  ۱۸:۳۰ – ۱۹:۳۰  ۱۹:۴۵ – ۲۰:۴۵
یکشنبه  مجید زینل نیا  امیر مقدم  امیر مقدم  جواد صحرایی
سه شنبه  مجید زینل نیا  امیر مقدم  امیر مقدم  جواد صحرایی
پنج شنبه  مجید زینل نیا  امیر مقدم  امیر مقدم  جواد صحرایی
پیلاتس اصلاحی با برنامه ویژه و فردی :
روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شعبه هاشمیه
کلاس باراوسل  :
روزهای زوج ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در شعبه ۲ واقع در جلال
روزهای فرد ساعت ۱۵ تا ۱۶ در شعبه ۱ واقع در هاشمیه

 

کلاس تی آر ایکس و پیلاتس معلق  روزهای زوج
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شاعت ۱۶ تا ۱۷
ساعت ۱۷ تا ۱۸
در شعبه ۲ واقع در جلال
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
  • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .