برنامه کاری کانون

مربیان کانون :

با توجه به اهداف کانون که از مهمترین آنها می توان به اهمیت کیفیت کار اشاره نمود ، استفاده از مربیان مجرب و کارآزموده از ارکان اصلی اهداف کانون می باشد . لذا مدیریت با درنظر گرفتن تنوع شیفت ها از مربیان مجرب مورد تایید فدراسیون ورزش های همگانی در کانون استفاده نموده که اسامی و برنامه کاری آنها به شرح ذیل می باشد .

روزهای زوج شیفت صبح سالن A  : 

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۲  ۱۲ – ۱۳ ۱۳ – ۱۴:۳۰
شنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  مریم صوفی  رامک علی نو
دوشنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  مریم صوفی  رامک علی نو
چهارشنبه زهرا فخرایی پوپک نوری ساغر دلشاد  مریم صوفی  رامک علی نو

 

روزهای زوج شیفت عصر سالن A

یام هفته ساعت / نام مربی
۱۴:۴۵ – ۱۵:۴۵ ۱۵:۴۵ – ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵ – ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵ – ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ -۱۹:۴۵
شنبه سحر سلطانی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
دوشنبه سحر سلطانی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد
چهارشنبه سحر سلطانی روژان قربان نژاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد

روزهای فرد شیفت صبح سالن A:

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰ ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ – ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰ -۱۳:۳۰
یکشنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد مهری منتظری صفیه قره باغی
سه شنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد مهری منتظری صفیه قره باغی
پنج شنبه ساغر دلشاد ساغر دلشاد ساغر دلشاد مهری منتظری صفیه قره باغی

روزهای فرد شیفت عصر  سالنA  :

 

ایام هفته ساعت / نام مربی
۱۵:۳۰ – ۱۶:۳۰ ۱۶:۳۰- ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰- ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰- ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰- ۲۰:۳۰
یکشنبه  امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
سه شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم
پنج شنبه   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم   امیر مقدم  امیر مقدم

 

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای زوج : 

هفته ساعت / نام مربی
۱۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ۱۶ – ۱۷ ۱۷ -۱۸  ۱۸ -۱۹  ۱۹ -۲۰
شنبه

 

اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری  پوپک نوری
دوشنبه اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری  پوپک نوری
چهارشنبه   اکرم نصیری سودابه اصغرزاده سودابه اصغر زاده  سپیده قنبری  پوپک نوری

 برنامه کلاسهای سالن B روزهای فرد : 

هفته ساعت / نام مربی
۸:۳۰ – ۹:۳۰
یکشنبه یگانه جهانگیر
سه شنبه یگانه جهانگیر
پنجشنبه  یگانه جهانگیر
پیلاتس اصلاحی با برنامه ویژه و فردی :

روزهای زوج ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ 

ایرو فیتنس :

روزهای زوج ساعت ۱۲ تا ۱۳ 

تی آر ایکس و سی ایکس :

روزهای زوج :

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت ۱۶ تا ۱۷

ساعت ۱۷ تا ۱۸

پیلاتس معلق :

روزهای زوج ساعت ۱۸ تا ۱۹

پیلاتس فیتنس :
روزهای فرد ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰
 فیتنس :
روزهای زوج ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰
 
برای حضور در کلاس ها باید بصورت حضوری به سالن پیلاتس  مراجعه کرده و مدارک ذیل را تحویل دهید :
  • شرایط ثبت نام :
  • مبلغ تعیین شده  جهت کارت بیمه ( اجباری توسط فدراسیون )
  • شهریه حضور در دوره
  • برگزاری کلاس در سطوح و ساعات مختلف از مبتدی تا پیشرفته
  • برگزاری کلاس در ساعتهای غیر اداری و خاص
  • کلاسها در ساعتهای خاص  با تخفیف تشکیل می شود .